stehiometrija

IvanArsic's picture

Koliko se grama kalcijum oksida dobija oksidaciojom 20grama kalcijuma u prisustvu 20 grama kiseonika>? (Ca je 40)

milicaradenkovic's picture

2Ca+O2-------------------->2CaO

n(O2)=m/Mr=20/32=0.625 mol

n(Ca)=m/Mr=20/40=0.5 mol u visku je kiseonik

n(CaO)=n(Ca)=0.5 mol

m(CaO)=n(CaO)*Mr=0.5*56=28 g