Soli

blackno1's picture

Koliko ce molova bazne soli nastati u reakciji fosforne kiseline sa 100 ml rastvora barijum-hidroksida u kome je koncentracija 0,15 mol/l? Rezultat bi trebao da je 0,005...

milicaradenkovic's picture

2H3PO4+3Ba(OH)2------------------>Ba3(PO4)2+6H2O

n(Ba(OH)2)=c*V=0.1*0.15=0.015 mol

n(Ba3(PO4)2)=n(Ba(OH)2)/3=0.015/3=0.005 mol