Soli

blackno1's picture

Koliko ce molova bazne soli nastati u reakciji fosforne kiseline sa 100 ml rastvora barijum-hidroksida u kome je koncentracija 0,15 mol/l? Rezultat bi trebao da je 0,005...

Nena's picture

3Ba(OH)2 + H3PO4 ---> (BaOH)3PO4 +3H2O

V= 0,1 l
c= 0,15 mol/l
iz cega sledi da je n(Ba(OH)2)=0,015 mol

iz reakcije:
0,015:x=3:1
x=0,015:3=0,005 mol