Soli

Vesna's picture

Koje jedinjenje sa kalijum-hidroksidom daje so koja u vodenom rastvoru hidrolizuje?

HJ

Cl2O7

CO2

N205

SO3

Na osnovu čega to određujem?

milicaradenkovic's picture

Gleda se prvo kojim kiselinama pripadaju oksidi  i da li navedene soli hidrolizuju. Resenje je pod 3 jer je CO2 anhidrid H2CO3 i sa KOH kada reagije dobija se so K2CO3 koja hidrolizuje.