broj atoma

marank's picture

Koliko ima atoma vodonika u 5 litara vode na 4 stepena C.

milicaradenkovic's picture

ro(vode)=1 g/ml

m(vode)=ro*V=5000*1=5000 g

n(vode)=m(vode)/Mr=5000/18=277.77 mol

n(H)=2*n(vode)=2*277.77=555.54 mol

N(H)=n(H)*Na=555.54*6*10(23)=3.33*10(26)