zadatak za prijemni

Ancica97's picture

Odrediti koeficijente u jednacini:
PbS + HNO3 ---------> S + Pb(NO3)2 + NO + H2O

Koliko je grama redukcionog sredstva utroseno ako je dobijeno 0,2 mola gasa?
1) 12,6
2) 47,8
3) 50,4
4) 71,7

 

Ticana's picture

Resenje je 71,7. 
Redukciono sredstvo u ovoj reakciji ti je olovo-sulfid,jer ce sulfid da se oksiduje do elmentarnog sumpora,a nitratni anjon da se redukuje do azotmonoksida. Ako ti i dalje nije jasno ja ti mogu iskucati reakciju i polureakcije. Olovosulfid i azot monoksid stoje u molskom odnosu 3:2