oksidoredukcije

Vesna's picture

Koliko mililitara gasa hlora (normalni uslovi) treba da reaguje sa kalijum-jodidom da dobijena kolicina joda sadrzi 2,4x10(22) atoma joda?

448

560

896

212

224

milicaradenkovic's picture

2KI+Cl2------------------->I2+2KCl

n(I)=N(I)/Na=2.4*10(22)/6*10(23)=0.04 mol

n(I2)=n(I)/2=0.04/2=0.02 mol

V(I2)=n(I2)*Vm=0.02*22.4=0.448 l=448 ml