Izoelektrična tačka

Star dust's picture

U kakvom obliku su kisele aminokiseline u baznoj sredini?

milicaradenkovic's picture

U baznoj sredini posto se aminokiseline u rastvoru ponasaju u obliku cviter jona CH3CHNH3+COO- dobija se

CH3CHNH3+COO- + OH- ------------------->CH3CHNH2COO- +H2O