ugljovodonici

Vesna's picture

64. Koje od navedenih jedinjenja je rastvorljivo u vodi?

benzen

toluen

etin

benzen-sulfonska kiselina 

monohidroksilni alkohol sa vise od 11 c atoma

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je etin.

Nexyvr's picture

Odgovor je Benzen-sulfonska kiselina.

Benzen je nerastvorljiv u vodi, samim tim i Toluen. Nizi alkoholi prave asocijacije sa molekulima vode, ali sa porastom C atoma rastvorljivost opada, tako da su alkoholi sa vise od 11 C atoma nerastvorljivi.

Alkini se ne rastvaraju u vodi.