ugljovodonici

Vesna's picture

79. Koja od navedenih reakcija nije moguca pod obicnim uslovima?

ciklopentil-hlorid sa natrijum - hidroksidom

hlor-benzen sa kalijum- hidroksidom

benzil-bromid sa natrijum-hidroksidom

metil-hlorid sa amonijakom

1-hlor-butan sa natrijum-hidroksidom

 

milicaradenkovic's picture

Hlor-benzen sa kaljium hidroksidom jer veza C-Cl kod aromaticnih ugljovodonika ima dvostruki karakter jer kad bi doslo do reakcije doslo bi do preklapanja p--orbitala izmedju benzenovog prstena i slobodnog elektronskog para kod hlora.