alkoholi i fenoli

Vesna's picture

31. Adicijom hlora na alil-alkohol i hidrolizom dobijenog proizvoda nastaje jedinjenje cija je molekulska masa:

129

110,5

60

143

92

Niki1995's picture

CH2=CH-CH2-OH + Cl2------->CH2(Cl)-CH(Cl)-CH2-OH + H2O-------->CH2(OH)-CH(OH)-CH2-OH + 2HCl
Mr= 92 g/mol