aldehidi i ketoni

Vesna's picture

60. Koji od navedenih ketona oksidacijom daje jednu od kiselina kao i 3-metilbutanal?

2-metil-3-pentanon

3-metil-2-butanon

4-metil-2-pentanon

3-metil-2-heksanon

4-metil-3-heksanon

milicaradenkovic's picture

CH3CH(CH3)CH2CHO+O2------------------>CH3CH(CH3)CH2COOH

Resenje je 4-metil-2-pentanon

CH3CH(CH3)CH2COCH3+O2------------------>CH3CH(CH3)CH2COOH