amini i nitro jedinjenja

Vesna's picture

Primer 4

Uzorak od 0,7 g, koji sadrzi butil-amin kao jedinu komponentu sa amino-grupom u reakciji sa dovoljnom kolicinom azotaste kiseline daje 156,8 ml azota (normalni uslovi). Procentualni sadrzaj butil-amina u uzorku je 

Resenje je 73%

Kako?

milicaradenkovic's picture

CH3CH2CH2CH2NH2H-O-NO--------------->N2+CH3CH2CH2CH2OH+H2O

n(N2)=V(N2)/Vm=0.1568/22.4=0.007 mol

n(CH3CH2CH2CH2NH2)=n(N2)=0.007 mol

m(CH3CH2CH2CH2NH2)=n(CH3CH2CH2CH2NH2)*Mr=0.007*73=0.511 g

w(butilamina)=m(CH3CH2CH2CH2NH2)/m(uzorka)=0.511/0.7=0.73=73 %