Entropija

Armela's picture

U kojoj od sledecih reakcija produkti imaju veću entropiju od reaktanata?

a. glukoza (s) + voda ---- glukoza (aq)

b. 4Al (s) + 3O2 (g) ----  2Al2O3 (s)

c. Br2 + svjetlost ------ 2Br

d. Led ---- vodena para

1. b, c

2. a, b

3. a, c

4. a, c, d

Pop.'s picture

Odgovor pod 4) jer kod sistema a, c i d nastaju produkti vece neuredjenosti. Kod a. imas nastanak vodenog rastvora, kod c. imas nastanak atoma i kod d. iz cvrstog u gasovito stanje, sto znaci da su sva tri stanja presla iz bolje uredjene u losije uredjene odnosno u stanja manje uredjenosti. A entropija je mera neuredjenosti. Kod b. imas povecanje uredjenosti odnosno smanjenje entropije.

Armela's picture

Hvala :)