stehiometrija

hemija5's picture

Na slavini u kupatilu se izlila gumica,pa voda kaplje briznom 1 kap u 5 minuta.Koliko molekula vode ima u zapremini koja iskaplje za 3 casa,ako jedna kap ima zapreminu 0,5cm3, a gustina vode je ro=1g/cm3?

Tiranikus's picture

v = 1kap / 5min, t = 3h = 36*5min => broj kapi = 36

V (sto je ukupna zapremina) = 36 * 0.5cm3 = 18cm3, posto je ro=1g/cm3, pisemo

m = 18cm3 * 1g/cm3 = 18g, prevedemo u molove i dobijemo da je n(H2O) = 1mol

N = Na * n = 6 * 1023 molekula 

hemija5's picture

Hvala puno.