zapremina srebro nitrata u titraciji sa barijum hloridom

Bokii's picture

Kolika zapremina rastvora srebro nitrata, koncentracije 0,1523 mol po litri je je potrebna da se potpuno istalozi hlorid iz 0,2652 grama BaCL2 (barijum hlorida dihidrata) ?

milicaradenkovic's picture

2AgNO3+BaCl2*2H2O----------------->2AgCl+Ba(NO3)2+2H2O

n(BaCl2*2H2O)=m/Mr=0.2652/208=0.001275 mol

n(AgNO3)=2*n(BaCl2*2H2O)=2*0.001275=0.00255 mol

V=n(AgNO3)/c=0.00255/0.1523=0.0167 l=16.7 ml AgNO3