Titracija oslobodjenog joda sa Na-tiosulfatom

Bokii's picture

Uzorak Cu mase 0,3122 g je rastvoren u kiselini i u rastvor je dodat KI u visku. Oslobodjeni jod je titrisan sa 17,40 ml rastvora Na-tiosulfata, ciji je 1 ml ekvivalentan masi od 0,003619 g kalijum-bromata. Koliki je procentni sadrzaj Cu u uzorku? (Bromat se u oxido-redukcionoj reakciji redukuje do bromida).

milicaradenkovic's picture

3Cu+8HNO3-------------------->3Cu(NO3)2+2NO+4H2O

2Cu(NO3)2+4KI-------------------->I2+2CuI+4KNO3

I2+2Na2S2O3----------------->2NaI+Na2S4O6

6NaI+KBrO3+6HCl------------------>KBr+3I2+6NaCl+3H2O

1 ml--------------------------0.003619 g

17.40 ml----------------------x g

x=17.40*0.003619/1=0.06297 g

n(KBrO3)=m(KBrO3)/Mr=0.06297/167=0.000377 mol

n(NaI)=6*n(KBrO3)=6*0.000377=2.26*10(-3) mol

n(Na2S3O3)=n(NaI)=2.26*10(-3) mol

n(I2)=n(Na2S2O3)/2=2.26*10(-3)/2=1.13*10(-3) mol

n(Cu(NO3)2)=n(I2)*2=1.13*10(-3)*2=2.26*10(-3) mol

n(Cu)=n(Cu(NO3)2)=2.26*10(-3) mol

m(Cu)=n(Cu)*Mr=2.26*10(-3)*64=0.14464 g

w(Cu)=m(Cu)/m(uzorka)=0.14464/0.3122=0.4633=46.33 %

Nisam sigurna za resenje pa ti proveri jer me buni onaj deo zadatka kada 1 ml je ekvivalentan masi od 0.003619 g kalijum bromata. Ne znam da li sa to odnosi na ovih 17.40 ml matrijum tiosulfata( da 1 ml tog rastvora odgovara masa od 0.003619 g) ili na nesto drugo.