pH, zadatak 1

Ask1's picture

Koju masu amonijaka treba rastvoriti u 1dm3 vode, da bi rastvor imao vrijednost pH=10? Pretpostaviti da se rastvaranjem amonijaka ne mijenja zapremina rastvora. Konstanta disocijacije amonijaka je Kb(NH3)=1. 8 *10 na -5mol/dm3. Rjesenje c je 0,025 mol po dm3. hvala