Oligosaharidi, zadatak

Ancica97's picture

Hidrolizom maltoze dobivaju se 2 mola glukoze. Blagom oksidacijom hidrolizata uz naknadu neutralizaciju kalcijum hidroksidom, dobija se talog kalcijum glukonata. Od koje mase maltoze treba poci da bi se dobilo 8,6g kalcijum glukonata?

hvala :)

milicaradenkovic's picture

C12H22O11+H2O---------------------->2C6H12O6

C6H12O6+KMnO4------------------->OHCH2(CHOH)4COOH

2OHCH2(CHOH)4COOH+Ca(OH)2--------------------->(OHCH2(CHOH)4COO)2Ca+2H2O

n(kalcijum-glukonata)=m/Mr=8.6/430=0.02 mol

n(glukonske kiseline)=2*n(kalcijum-glukonata)=2*0.02=0.04 mol

n(C6H12O6)=n(glukonske kiseline)=0.04 mol

n(maltoze)=n(C6H12O6)/2=0.04/2=0.02 mol

m(maltoze)=n(maltoze)*Mr=0.02*342=6.84 g

 

 

Maja-9's picture

Moze li pomoc,
Adicija hlorovodonika na 1-buten? :)

milicaradenkovic's picture

CH2=CHCH2CH3+HCl------------------>CH3CHClCH2CH3

Maja-9's picture

 Bazne soli iz magnezijum-hidroksida i hlorovodonicne kiseline? 
.Neutralne soli iz magnezijum-hidroksida i hlorovodonicne kiseline? 

milicaradenkovic's picture

Bazna so MgOHCl a neutralna so je MgCl2