Kompleksometrija

pmf93's picture

1. 0.6133g tehnickog(necistog) CuCl2 se rastvori u vodi i prenese u odmernu tikvicu od 100 cm3 i dopuni do crte. Alikvot od 10 cm3 ovog rastvora za titraciju pri pH 5 uz indikator PAN trosi 7.85 cm3 rastvora EDTA koncentracije 0.0500 mol/dm3. Koliki je maseni udeo CuCl2 u uzorku?

Resenje:86.60%

2. 0.1648g BaCl2 * xH2O rastvoreno je u vodi i rastvor dopunjen u odmernoj tikvici do 100 cm3. Alikvotu od 10 cm3 dodat je Zn-EDTA kompeks u visku i NH3 do pH 11. Oslobodjena kolicina cinka za titraciju trosi 6.75 cm3 standardnog rastvora EDTA koncentracije 0.0100 mol/dm3 uz indikator eriohromcrno-T. Koliki je sadrzaj vode u kristalohidratu?

Resenje:2

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

1. CuCl2 se rastvori u vodi

n(EDTA)=c*V=7.85*10(-3)*0.05=0.000392 mol

kod EDTA sa dvovalentnim metalima kolicina metala je jednaka kolicini EDTA

n(CuCl2)=n(EDTA)=0.000392 mol

n1(CuCl2)=10*n(CuCl2)=0.000392*10=0.00392 mol

m(CuCl2)=n(CuCl2)*Mr=0.00392*135=0.5292 g

w(CuCl2)=m(CuCl2)/m(uzorka)

w(CuCl20=0.5292/0.6133

w(CuCl2)=0.863=86.3 %

2. BaCl2*xH2O rastvori se u vodi i doda se Zn-EDTA i NH3

n(EDTA)=c*V=6.75*10(-3)*0.01=0.0000675 mol

n(BaCl2*xH2O)=n(EDTA)=0.0000675 mol

n1(BaCl2*xH2O)=10*0.0000675=0.000675 mol

Mr=m/n1(BaCl2*xH2O)=0.1648/0.000675

Mr=244 g/mol

244=Ar(Ba)+2*Ar(Cl)+x*Ar(H2O)

244=137+71+x*Ar(H2O)

36=x*Ar(H2O)

x=36/18=2

 

pmf93's picture

Hvala puno.