stehiometrija

bojana19's picture

Kako da uradim ovaj zadatak: 125 cm3 rastvora HNO3 pocetni rastvor,razblazeno je vodom do 500 cm3 i odredjeno je da je koncentracija nastalog rastvora 0.125 mol/dm3.Izracunaj vrijednost pH pocetnog rastvora.

milicaradenkovic's picture

HNO3------------------>H+ + NO3-

Vu=500 ml

0.125 mol/l--------------------0.5 l

x mol/l----------------------------------0.125 l

x=0.125*0.125/0.5=0.03125 mol/l

c(H+)=0.03125 mol/l pa je 

pH= -log(c(H+))=1.50