Valenca

Zivka51's picture

Kako da znam koliko mi je valentan neki element, ako on ima promenljivu valencu, i u tom jedinjneju i drugi elemenat ima promenljivu valencu?

Zendir's picture

Evo npr N2O5 znas da je kisik II valentan te mu je tu 2*5=10 sada i ovaj vamo mora biti =10  te podjelis 10/2=5

Al2O3 kisik dvo valentat 2*3=6 sa kojim brojem mozes pomnoziti 2 da dobijes 6 sa 3

FeO   2*1=2 tako da i zeljezo  je 2

npr ako trebas napisat formulu spoja i imas njegove valencije Al 3 valentno O 2 dvovalentno nazes najmanji zajednicki 6 te podjelis ove valencije i dobijes Al2O3 a mozes i ovako unakrsno Al je 3 O je 2 i samo na suprotne strane napises te brojeve.