Sagorevanje metana

kiksii's picture

Sagorevanjem 40 m3 metana oslobadja se:
a) 40m3 CO2
b) 2 mola CO
c) 1 mol CO2
d) 22g CO2
Napisati jednačinu ove reakcije.

milicaradenkovic's picture

CH4+2O2---------------->CO2+2H2O

Posto su molovi metana i CO2 jednaki oslobadja se ista zapremina CO2  kao i metana i to je 40m3 i resenje je pod a.