Izomerija

Filip Glišić's picture

Odrediti broj izomera cikličnog jedinjenja molekulske formule C6H12

Unapred hvala!

milicaradenkovic's picture

C6H12

ciklooheksan, metil-ciklopentan, 1.1 dimetil-ciklobutan, 1.2 dimetil-ciklobutan, 1.3 dimetil-ciklobutan, 1.1.2 trimetil-ciklopropan, 1.2.3 trimetil- ciklopropan, etil-ciklobutan, propil-ciklopropan, izopropil-ciklopropan, 1 etil-1 metil-ciklopropan, 1 etil-2 metil- ciklopropan. Ukupno ih je 12.

Filip Glišić's picture

koliko ima izomera ciklopentana molekulske formule C7H14 ?

milicaradenkovic's picture

Napisi sve formule prebroj ih i vodeces koliko ima izomera.

Filip Glišić's picture

Ali pošto je pentan, on ima pet C atoma, a ja imam još dva koja mogu da vrtim po prstenu. Da li se račun ai cis i trans izomerija s obzirom na to da je 1,2 supstituisan cikloalkan?

milicaradenkovic's picture

Da racunas i cis i trans izomeriju gde je moguca. Imas ih ukupno 6.