elektroliza rastvora NaNO3

asterix's picture

Nakon elektrolize rastvora natrijeva nitrata masenoga udela 40%,maseni udeo u rastvoru je iznosio 60%. Kolika je ukupna zampremnina razvijenih gasova tijekom elektrolize pri temperaturi 20°C i pritisku 99,8 kPa? R: 169.2 dm3

asterix's picture

da li je ovaj zadatak sadrži dovoljno podataka ? ne bi li trebala biti zadana masa rastvora jer ja ovo ne mog rešit.

Winkler's picture

Naravno da treba masa rastvora jer se pri ovoj elektrolizi ustvari elektrolizuje samo voda, pa se usled smanjenja mae rastvaraca smanjuje i masa rastvora (dok masa rastvorljive supstance ostaje ista) a povecava masena koncentracija.

Poznavanjem mase rastvora mozes izracunati kolika je masa vode elektrolizovana.

Dakle, na katodi se vrsi redukcija vode uz izdvajanje vodonika dok se na anodi voda oksiduje uz izdvajanje kiseonika.