Analiticka Hemija

No love's picture

Neki uzorak sadrzi Cr3+ jone.Kako se moze dokazati da li uzorak pored ovih jona sadrzi i CrO42- jone, odnosno Cr2O72- jone?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim na osnovu promene boje taloga CrO42- je zut a Cr2O72- je crven. Ako dodas neki reagens i ako se promeni boja taloga onda imas hromate ili dihromate u zavisnosti od promene boje taloga.

Pavlaka H's picture

Dokazuje se solima olova, barijuma, srebra...

Pri dodatku neke soli olova, na primer Pb(NO3)2  stavara se zuti talog olovo(II)-hromata, ali ne i olovo dihromata jer ne postoji.Na primer uzmeš u obzir da ti je CrO42- jon u obliku K2CrO4, iz toga sledi : Pb(NO3)2+K2CrO4-->PbCrO4+2KNO3, gde je PbCrO4 žuti talog.

Reakcija je ista za barijum, ali je talog svetliji. Ba(NO3)2+K2CrO4->BaCrO4+2KNO3

Sa srebrom se stvara mrkocrveni talog. 2AgNO3+K2Cr2O7 (ili K2CrO4)->Ag2Cr2O7 (iliAg2CrO4)+ 2KNO3