Volumetrija-redoks

No love's picture

U nekom rastvoru pH=5,00 koncentracija Mn2+ je 0,0100 mol/dm3.Izracunati ravnotezni otencijal reakcije MnO2+4H++2e-=Mn2++2H2O. Resenje E=0,70v