Supstituisane kiseline

pmf93's picture

Prikazati na konkretnim primerima dobijanje alfa i beta halogen supstituisanih kiselina.

milicaradenkovic's picture

Dobijanje alfa halogen supstituisanih kiselina

R-CH2COOH+X2(P) ---------------->RCH(X)COOH+HX

beta halogene supstituisane kiseline

CH2=CHCOOH+HCl--------------->CH2(Cl)CH2COOH