pH rastvora

amna0504's picture

Koliko je pH rastvora koji se dobija mijesanjem 13 ml rastvora H2SO4 koncentracije 0,011mol/L i 22ml rastvora NaOH koncentracije 0,025 mol/L

milicaradenkovic's picture

H2SO4+2NaOH------------------>Na2SO4+2H2O

n(kiseline)=c*V=0.013*0.011=0.000143 mol

n(baze)=c*V=0.022*0.025=0.00055 mol u visku je baza pa je 

n1(baze)=2*n(kiseline)=2*0.000143=0.000286 mol

n*(baze)=n(baze)-n1(baze)=0.00055-0.000286=0.000264 mol

Vu=V1+V2=13+22=35 ml

{OH-}=c(NaOH)=n(baze)/Vu=0.000264/0.035=0.00754 mol/l

pOH= -log{OH-}= -log{0.00754}

pOH=2.12 pa je pH=14-2.12=11.88