Struktura supstance

Radioactive's picture

Broj neutrona atomu natrijuma je 12. Koliko ima elektrona u 46 g jona natrijuma?

milicaradenkovic's picture

1 mol natrijuma ima 11 protona, 11 elektrona i 12 neutrona.

1 mol jona natrijuma ima 10 protona, 10 elektrona i 12 neutrona

n(Na+)=m/Mr=46/23=2 mol

1 mol------------------------------10 e-

2 mol-----------------------------------x e-

x=2*10e-/1=20 e- Na+

Radioactive's picture

Hvala!