Konjugovane baze - Jonski proizvod vode

Daljinski1234's picture

Ako bi mogao neko da pojasni:

1)Izracunati konstantu disocijacije Kb konjugovane baze mravlje kiseline,ako je konstanta disocijacije mravlje kiseline Kk:1,58x10^-4 .

kowalsky's picture