zadaci

nolenk's picture

Koliko je grama ugljene kiseline potrebno u reakciji sa barijum-hidroksidom da bi se izdvojilo 8 g
bazne soli?

milicaradenkovic's picture

H2CO3+2Ba(OH)2------------------->(BaOH)2CO3+2H2O

n((BaOH)2CO3)=8/368=0.0217 mol

n(H2CO3)=n((BaOH)2CO3)=0.0217 mol

m(H2CO3)=n(H2CO3)*Mr=0.0217*62=1.345 g