hemijska veza

nolenk's picture

 U kom od navedenih jedinjenja je veza polarno- kovalentna :

MgH2                     CaO                       H2O                        CH4

milicaradenkovic's picture

Polarna kovalentna veza se javlja kod nemetala ali kod razlicitih nemetala i resenje je metan.

svetlana.parezanin's picture

kod metana je valjda bas izuzetak! on je netipican primer jer je ovde nepolarna kovalentna veza!!!

gaga's picture

Tako je, metan ima polarnu kovalentnu vezu ali kada se saberu dipoli svih veza koje cine molekul ukupna elektronegativnost je 0 isto je i sa CO2, zbog linearnosti molekula dipolni momenat je 0 . a voda ima polarnu kovalentnu vezu. 

KategoristaA's picture

Metan ima nepolarnu kov.vezu zbog svoje tetraedarske stukture! Voda u ovom nizu ima samo polarnu!