Titar cinka

jovana96's picture

Iz 50 ml rastvora ZnCl2 istaloži se 0,3685g Zn2P2O7. Koja zapremina amonijumhidrogenfosfata, čija je c=0,25M treba za taloženje I koliki je titar cinka (amonijumhidrogenfosfat reaguje sa Zn2+ u odnosu 1:1)?

milicaradenkovic's picture

ZnCl2---------------------->Zn2P2O7

Zn2P2O7+(NH4)2HPO4----------------------->1:1

n(Zn2P2O7)=m/Mr=0.3685/304=0.0012 mol

n((NH4)2HPO4)+n(Zn2P2O7)=0.0012 mol

V((NH4)2HPO4)=n((NH4)2HPO4)/c

V((NH4)2HPO4)=0.0012/0.25=0.0048 l=4.8 ml

n(Zn)+2*n(Zn2P2O7)=0.0012*2=0.0024 mol

m(Zn)=n(Zn)*Mr=65*0.0024=0.156 g

T=m/V a V=1 cm3 otopine

0.156 g-------------------------50 ml

x g-----------------------------------1 ml

x=0.156*1/50=0.00312 g

T=0.00312 g/ml nisam sigurna da je tacno resenje pa ti proveri.