STEHIOMETRIJSKA IZRACUNAVANJA

Bla's picture

Koliko se grama magnezijum-oksida dobija reakcijom 10g magnezijuma i 8g kiseonika? Koja supstanca ce ostati u visku i kolika je njena masa?

Alexstrasuz's picture

2Mg+O2--->2MgO

n(Mg)=10g/24.3=0.4mol

n(O2)=8/32=0.25mol

Sada preko jednacine izracunamo koga je u visku koga u manjku

n(Mg)/n(O2)=2/1

n(Mg)=2n(O2)=5mol

n(O2)=1/2 * n(Mg)=0.2mol

vidimo da je u manjku Mg

n(Mg)/n(MgO)=2/2

n(MgO)=n(Mg)             n(MgO)=0.4*40=16g