stehiometrija

Nenaaa's picture

Koliko atoma sumpora i atoma kiseonika sadrzi 0,2 mola jedinjenja u kome su elementi sjedinjeni u masenom odnosu 2 : 3?

Alexstrasuz's picture

m(S):m(O)=2:3
n(S):n(O)=(m(S)/32):(m(O)/16)
n(S):n(O)=(2/32):(3:16)=1:3 SO3

n(SO3)=n(S)

n(S)=0.2mol i sada i z jednacine n=N/Na---->N=n*Na i izracunaj to Na=6.022 * 10^23jed/mol

n(O)=3n(SO3)=0.6 i iz toga N izracunas i to je to

Nenaaa's picture

n(S):n(O)=(mn(S)/32):(m(O)/16)
Hvala,a kako da znam da je Mr sumpora i kiseonika samo puta 1? Mozda u jedinjenjenju ima vise molekula?
I kako sa znam da li je n jedbako S i O?i

Alexstrasuz's picture

Ti ni ne mozes znati koliko je Mr i uvijek se dijeli sa Ar jer ne znas jedininjene.

vidis da u jedinjenju imas 1mol sumpora tako da je n(S)=n(SO3)

Nenaaa's picture

Da,hvala kako da znam da je kroz samo (Ar puta 1) , moze biti i puta neki drugi broj zavisno od broja molekula i atoma elementa u jedinjenju,a ja ovde ne znam koliko je?