cestice

nenahemija's picture

Napravqena je smesa od 100 g vodenog rastvora natrijum-karbonata i 100 g vodenog rastvora hlorovodonicne kiseline. Rastvori su pre mesanja sadrzali po 0,1 mol rastvorene supstance. Cestice, koje se nalaze u rastvoru posle mesanja, poredjajte u niz prema rastucem broju.