Sagorijevanje homologa benzena

Marijax's picture

Sagorijevanjem 0,92 g nekog homologa benzena u čistom kiseoniku dobijen je ugljenik(IV)-oksid, koji je uveden u rastvor kalcijum-hidroksida. Pri tome je dobijeno 7 g taloga. Taj homolog benzena je:

milicaradenkovic's picture

C6H5X+O2----------------->7CO2+H2O

CO2+Ca(OH)2-------------->CaCO3+H2O

n(CaCO3)=m/Mr=7/100=0.07 mol

n(CO2)=n(CaCO3)=0.07 mol i kada se to pomnozi sa 100 dobija se 7 mola C.

Mr=m/n

n(C6H5X)=n(CO2)=0.07/7=0.01 mol

Mr=m/n=0.92/0.01=92 g/mol

Mr=7*Ar(C)+n*Ar(H)

92=7*12+n*1

8=n*1

n=8/1=8 i to je C7H8