stehiometrija

bikcina5's picture

Izracunaj maseni udio i kolicinsku koncentraciju HCl ako 600cm3 rastvora te kisjeline gustine ro=1,1g\cm3, u reakciji sa Mg daje 190g soli.

Mg+2HCl=MgCl2+H2

milicaradenkovic's picture

n(soli)=ms/Mr=190/95=2 mol

mr=ro*V=600*1.1=660 g

n(HCl)=n(soli)*2=2*2=4 mol

ms=n(HCl)*Mr=4*36.5=146 g

w(HCl)=ms/mr=146/660=0.2212=22.12 %