Zadaci iz neorganske hemije

MrBeat's picture

Na ispitu iz neorganske imao sam ovaj sledece zadatke, nisam tacno uradio, pa vi provjerite da li su sad tacni...

1) Izracunati koliko grama kalcijum-oksida CaO se dobije sagorijevanjem 5 mola krecnjaka. Napisati reakciju?

n=5mol

M(CaO)=40+16=56g/mol

m=nxM

m=5molx56g/mol (molovi se skrate)

m=280g

2) Izracunati koliko molekula ima u 10g NaNO3?

m=10g

M(NaNO3)=23+14+3x16=85g/mol

n=m/M

n=10g/85g/mol (grami i grami se skrate)

n=0,11mol

N=NA*n

N=6x10 na 23-u molekula x 0,11 mol

N=0,66 x 10 na 23-u molekula

3) Izgracunati koliko molova kalcijum-hidroksida nastaje u reakciji 50 grama kalcijum-oksida i dovoljne kolicine vode. Napisati reakciju? Ar(Ca)=40, Ar(O)=16, Ar(H)=1.

m=50g

M(CaO)=40+16+1x3=59g/mol

n=50g/59g/mol (grami i grami se skrate)

n=0,84 mol

4) Izracunati koliko mola ima u 10 grama Na2SO4? Ar(Na)=23, Ar(S)=32, Ar(O)=16.

m=10g

M(Na2SO4)=23+32+16x3=103g/mol

n=10g/103g/mol

n=0,09mol

Da li su tacni svi ovi zadaci, ako nisu napisite kako se rade?

milicaradenkovic's picture

3) CaO

Mr=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56 g/mol

n=m/Mr=50/56=0.893 mol

4) Mr=2*Ar(Na)+Ar(S)+4*Ar(O)=2*23+4*16+32=142 g/mol

n=m/Mr=10/142=0.0704 mol

N3996's picture

Gustina nekog nepoznatog gasa(pri n.u.) je 1,78g/dm3. Izracunati molaku maau tog gasa.

Ako 0,15 mola jednog od navedenih jedinjenja sadrzi 1,8*10na23 atoma fosfora, koje je to jedinjenje?(amonijum-hidrogenfosfat, fosfin, kalcijum-amonijum-fosfat, magnezijum-fosfid, kalcijum-fosfit)

Koliko se mol atoma azota nalazi u 2dm3 vazduha(pri n.u), ako je zapreminaki udeo azota u vazduhu 78%?

Maseni udeo azota u vazduhu iznosi 0,7546. Naci zapreminaki udeo u % azota u vazduhu. Uzeti da 1dm3 vazduha ima masu 1,293g.

Koliko je ukupna zapremina smese(pri n.u) izrazena u dm3 koja sw sastoji iz 16g kiseonika i 7g azota?

5,6 dm3 gasa(pri n.u.) ima masu 11g. Kolika je masa jednog molekula tog gasa? Kolika je molska masa tog gasa?

Uporediti broj molekula koji sadrze 1g NH3 i 1g N2. U kom slucaju je veci br molekula? Koliko puta?

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema ovako ne moze.