Stehiometrija

Rade hemicar's picture

Izracunajte masu vode koja nastaje u reakciji 100g kiseonika sa 100g vodonika?

milicaradenkovic's picture

2H2+O2------------------->2H2O

n(H2)=m/Mr=100/2=50 mol

n(O2)=m/Mr=100/32=3.125 mol u visku je vodonik pa su molovi vode

n(H2O)=2*n(O2)=3.125*2=6.25 mol

m(H2O)=n(H2O)*Mr=6.25*18=112.5 g

Alexstrasuz's picture

Izracunas molove  i kisika i vodika onda nakon toga izracunas preko formule odnosno broja molova koji je reaktant u manjku i preko njega racunas jer on određuje koliko ce vode nastati.