Tetraedar

asterix's picture

Izračunaj udaljenost između dva atoma broma u molekuli CBr4. Udaljenost veze među atomimam C i Br iznosi 1.94 A (194 pm). 

R: 317 pm

Zna li itko ovo?

Pop.'s picture

Kada imaš tetraedar, gde su oko centralnog atoma ISTI atomi, uglovi između Br - C - Br su jednaki i iznose po 109˚. A kako su ti date dužine veze C - Br vidiš da imaš trougao, gde su ti date dve stranice i ugao koje one zaklapaju. Da bi izračunao treću stranicu moraš da koristiš kosinusnu teoremu. Nađi formulu i rešićeš...ćisto da ti ne rešim baš ceo zadatak :p