Elementi 2.grupe PS

Marija 96's picture

Uzorak gipsa(CaSO4 x 2H20) nepoznate mase tretiran je hloridnom kiselinom.Dodatkom rastvora srebro-nitrata u reakcionu smješu istaložilo se 99,75 g srebro-hlorida.Izračunaj masu uzorka gipsa.Rješenje je 60,20g

khaleesi999's picture

CaSO4`*2H2O + HCl -------> H2SO4 + CaCl2 + H2O

CaCl2 + 2AgNO3 -----> 2AgCl + Ca(NO3)2

n(AgCl) = m/M = 99.75 g / 143.5 g/mol = 0.7 mol

n(CaCl2) : n (AgCl) = 1:2

n(CaCl2) = n(AgCl)/2 = 0.35mol

n (CaSO4*2H2O) = n (CaCl2) = 0.35 mol

m = n*M = 0.35 mol * 172 g/mol = 60.2 g

Marija 96's picture

Hvalaa!