Areni

KategoristaA's picture

Koliko je potrebno grama anhidOVANOG NATRIUJM-BENZOATA ZA DOBIJANJE 19,5G BENZENA POD OGOVARAJUCIM USLOVIMA?

milicaradenkovic's picture

C6H5COONa+NaOH-------------->C6H6+Na2CO3

n(C6H6)=m/Mr=19.5/78=0.25 mol

n(C6H5COONa)=n(C6H6)=0.25 mol

m(C6H5COONa)=n(C65COONa)*Mr=153*0.25=38.25 g