entalpija

Saima99's picture

U kaliometru je na pritisku od 1,000 * 105 Pa dodato 0,800 g magnezijuma u 250 cm3 hlorovodonicne kiseline koncentracije 0,400 mol/dm3 ,pri cemu je temperatura porasla sa 23,4 na 37,9 stepeni .Odredite entalpiju reakcije. Rastvor ima istu gustinu i specificnu toplotu ( 4,18 kJK-1kg-1  ) kao i voda .