Fosfor

finnickodair's picture

U kostima se nalazi oko 58% Ca3(PO4)2.Izračunajte koliko kilograma fosfora ulazi u sastav 10kg kostiju.

milicaradenkovic's picture

ms=mr*w=10*10(3)*0.58=5800 g Ca3(PO4)2

5800 g-------------------310 g/mol

x g---------------------------62 g/mol

x=62*5800/310=1.160 kg fosfora

finnickodair's picture

zašto u proporciji stoji 62 g/mol?

milicaradenkovic's picture

Zato sto u formuli imas dva atoma fosfora zato je 62 g/mol

Kale's picture

Odrediti broj atoma vodonika i fosfora u jednom molu molekula fosforne kiseline?

jovicjova657's picture

H3PO4 je fosforna kiselina

1mol kiseline ima 6*1023 molekula H3PO4

a H3PO4 ima 3 atoma vodonika pa je broj atoma vodonika 3*6*1023=18*1023=1,8*1024

a H3PO4 ima 1 atom fosfora pa ima 1*6*1023=6*1023 atoma fosfora