Uporedjivanje radijusa atoma i jona

Kale's picture

Uporediti radijuse atoma F i Li;

Uporediti jone K+ i Br- ;

Uporediti jone Li+ i K+.

jovicjova657's picture

F < Li

K+ > Br-

Li+ < K+