Areni

KategoristaA's picture

kOJI od navedenih halogendia ne podleze reakciji sa natrijum-etoksidom pod obicnim uslovima?

cikloheksil-hlorid

vinil-hloird

benzil-hlorid

alil-hlorid

izobutil-hlorid

jovicjova657's picture

vinil hlorid jer nema CH2-Cl "grupu". svi ostali imaju