Alkeni i alkani

Mika Oficijalni Profil's picture

U rastvor sa 2,25 x 10-3 mol broma uvedene su jednake kolicine alkena i alkana sa cetiri atoma ugljenika u molekulu. Nakon toga je odredjeno da procentni sastav broma u 200g nastalog rastvora iznosi 0,02%. Odredite mase ugljovodonika koje su uvedene u rastvor broma i napisite njihove molekulske formule.