Rastvori

jjelena720's picture

1) Izracunati masenu koncentraciju rastvora sumporne kiseline, ako je maseni udeo tog rastvora 21.00%, a njegova gustina 1.3120 g/cm3.

2) Koliko treba odmeriti MgSO4*7H2O, a koliko vode za pripremanje 160cm3  5.00%-nog rastvora MgSO4 gustine 1.032g/cm3? 

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

jjelena720's picture

Ok, onda,  Izracunati masenu koncentraciju rastvora sumporne kiseline, ako je maseni udeo tog rastvora 21.00%, a njegova gustina 1.3120 g/cm3.

 

jovicjova657's picture

ro=m(rastvora)/V

m(rastvora)= ro * V= 1,3120*1000ml= 1312g

21=m(supst)/m(rastvora) *100

0,21=m(supst) / 1312g

m(supst) = 275,52g

pa je masena koncentracija 275,52g/l

jjelena720's picture

Hvala :)